Nya lästips adoption

Hittade några ganska nya universitetsuppsatser om adoption. Har inte läst dem själv ännu, men kan kanske vara av intresse för någon.

Med separation i bagaget : En kvalitativ studie om adoption ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv av Elisabeth Gustafsson och Lisa Levin.

Sammanfattning
Internationell adoption skapar i de allra flesta fall nya förutsättningar för ett barn att utvecklas gynnsamt. En adoption är emellertid inte alltid oproblematisk, det kan förekomma tillfällen då adopterade barn utvecklar svårigheter till följd av adoptionen. Denna studie syftar till att, ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv, undersöka hur adoptivföräldrar förbereds inför adoptionen samt dels undersöka vilka stödinsatser som adoptivfamiljen kan erhålla vid behov. Studien syftar vidare till att undersöka vilka psykologiska och sociala svårigheter som kan yttra sig hos barnet till följd av adoptionen samt slutligen hur institutionsbehandling av adopterade ungdomar är utformad. Studien är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer har använts som metod för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Fem intervjuer har genomförts med sammanlagt sex respondenter som alla har specifika kunskaper inom adoptionsområdet.
Studiens resultat visar att adoptivbarnets tidigare erfarenheter och flertalet separationer innan adoptionen har stor påverkan på anknytningsprocessen till adoptivföräldrarna. Obligatoriska föräldrautbildningar för blivande adoptivföräldrar har visat sig främjande i samspelet och anknytningen mellan barn och adoptivföräldrar. Vid behov av stödinsatser kan adoptivfamiljen erhålla hjälp från Socialtjänst samt andra instanser med kunskap om adoption. Då svårigheter uppstår i adoptivfamiljen beror det vanligtvis på relationsproblematik till följd av en otrygg anknytning mellan barnet och adoptivföräldrarna. Om adoptionsproblematiken eskalerar kan ungdomen bli behandlingshemsplacerat på en institution som är särskilt inriktad på adoptionsproblematik för att komma till rätta med den destruktiva utvecklingen.

Adoption för homosexuella – En studie om homosexuella män och kvinnors rättigheter och förutsättningar i Sverige och Europa att adoptera barn utifrån internationella människorättskonventioner av Christian Norelius

Sammanfattning
The questions and the debate on whether or not adoption should be permitted to homosexuals are widespread and controversial. Looking into the guidelines in international conventions, one will find a high amount of ambiguity and vagueness in the formulations and the rhetoric within these conventions on this subject. While the conventions arbitrate a message of equality, homosexuals are often denied rights and privileges of family and family-life on the same conditions as heterosexuals. Thus homosexual adoption- and family rights vary from country to country depending on how far each individual state has come in recognising and clarifying rights and benefits, as well as it’s norms and attitudes, toward homosexuals. This paper tries to analyze homosexual’s rights and conditions to adopt and forming a family by diving into the historic development of homosexual rights and by analyzing the contents of international conventions that define children’s rights and rights such as equality and a respected private life, as they are stated within their respective conventions.

Adoption av barn med kända särskilda behov? : Adoptionsspecifika och existentiella tankar i beslutsprocessen ur ett föräldraperspektiv av Gunilla Cederholm Wilhelmsson

Sammanfattning
En ökad andel av de barn som idag kommer till Sverige, har i förväg kända särskilda behov (special needs/sn-adoption). Det valda problemområdet fokuserar på tankegångar ur främst ett existentiellt perspektiv som kan förekomma hos en grupp adoptivföräldrar när de ska besluta om de vill eller inte vill ansöka om doption av barn med special needs.

Syftet är att undersöka vilka adoptionsspecifika och existentiella frågor som kan finnas i beslutsprocessen kring adoption av barn med i förväg kända särskilda behov. Sex personer med varierande bakgrund har handplockats för denna kvalitativa studie. Resultatet visar att beslutsprocessen kännetecknas av ångest, sorg/avund, existentiella tankar eller upplevelse av självklarhet. Processen påverkar relationen som förenande/samverkande, splittrande, växelvis eller ibland ojämn. Individen konfronteras med självrannsakan, skuld och skamkänslor, tvivel och ångest och existentiella tankar. Motiv till att välja eller inte välja snadoption kan vila på rationella grunder med åldersskäl, geografiskt avstånd till sjukhus, ekonomi eller boende. Motiv till att välja eller inte välja sn-adoption kan även vila på känslomässiga grunder med etiska eller ideologiska motiv, egen begränsning, skydda barnet eller syskon från påfrestningar, att adoption i sig innebär särskilda behov eller längtan efter ett litet barn. Begränsningar och förbehåll kan finnas kring ålder på barnet, vissa specifika särskilda behov. Det finns ”förbjudna” tankar och känslor som att barnet inte ska knyta an till föräldern, att inte kunna älska sitt barn, att helst vilja få ett friskt eller så litet barn som möjligt.

Synen på sig själv och andra kan speglas som ”dålig” eller ”bättre” människa eller ökad acceptans gentemot andra än mot sig själv. Det finns ett behov av ingsskapande kring beslutet. Sammanfattningsvis visar studien att adoption av barn med i förväg kända särskilda innebär ett ökat psykiskt tryck för den enskilde och i relationen och väcker etiska och existentiella tankar av både en universell och individuell karaktär. Adoptivföräldrarna konfronteras med sin egen existens och måste hantera existentiell ångest, skuld och gottgörelse samt etiska och moraliska ställningstaganden som ansvar för sina handlingar. Särskilt uppmärksammas att special needs adoptioner kan innebära ytterligare en sorg som läggs till annan tidigare upplevd sorg kring ofrivillig barnlöshet. Fortsatt forskning föreslås inom berörda teman och hur de existentiella frågeställningarna inverkar på ett individuellt plan och i relationen mellan barn och förälder över tid.

Särskilt den sista uppsatsen verkar intressant, tycker jag.